Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2018

dziesieciozlotowka
3730 a165 500
Reposted fromSzczurek Szczurek
dziesieciozlotowka
5894 55b2 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
dziesieciozlotowka
0506 8c3a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasarazation sarazation
dziesieciozlotowka
1642 ff8f 500
Reposted fromsarazation sarazation viapressanybeton pressanybeton

March 06 2018

dziesieciozlotowka
0730 6ee1

February 26 2018

6502 6f07 500

February 24 2018

4472 6880 500

Edvard Munch - Consolation. 

Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viawiksz wiksz
dziesieciozlotowka
5584 70dd 500
Reposted fromstefanson stefanson viamayamar mayamar

February 11 2018

6445 a8fe 500

January 30 2018

dziesieciozlotowka
Reposted frombluuu bluuu viatransfuzja- transfuzja-

January 15 2018

dziesieciozlotowka
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viafatu fatu
dziesieciozlotowka
Czuj strach i zrób to mimo wszystko.
— Susan Jeffers
Reposted frombemotivated bemotivated vialetsdoitnow letsdoitnow

December 21 2017

dziesieciozlotowka
Nasze życie jest zaliczaniem wzruszeń.
— Jan Góra OP
Reposted fromankaottak94 ankaottak94
dziesieciozlotowka
8915 a55f
Reposted fromGIFer GIFer viakokoloko kokoloko

December 03 2017

dziesieciozlotowka
6870 0450
Reposted fromursa-major ursa-major via8agienny 8agienny
dziesieciozlotowka
6404 7f71
Reposted fromsavatage savatage viakoralina koralina
dziesieciozlotowka
1619 76bd
Reposted fromursa-major ursa-major viamaybeyou maybeyou

November 16 2017

dziesieciozlotowka
5240 bf4c
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafou fou

November 08 2017

8505 1fe1 500

supersonicyouth:

Gustav Klimt

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaecrivain ecrivain

October 29 2017

dziesieciozlotowka
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianiezwyykla niezwyykla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl