Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2018

6445 a8fe 500

January 30 2018

dziesieciozlotowka
Reposted frombluuu bluuu viatransfuzja- transfuzja-

January 15 2018

dziesieciozlotowka
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viafatu fatu
dziesieciozlotowka
Czuj strach i zrób to mimo wszystko.
— Susan Jeffers
Reposted frombemotivated bemotivated vialetsdoitnow letsdoitnow

December 21 2017

dziesieciozlotowka
Nasze życie jest zaliczaniem wzruszeń.
— Jan Góra OP
Reposted fromankaottak94 ankaottak94
dziesieciozlotowka
8915 a55f
Reposted fromGIFer GIFer viakokoloko kokoloko

December 03 2017

dziesieciozlotowka
6870 0450
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven via8agienny 8agienny
dziesieciozlotowka
6404 7f71
Reposted fromsavatage savatage viakoralina koralina
dziesieciozlotowka
1619 76bd
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viamaybeyou maybeyou

November 16 2017

dziesieciozlotowka
5240 bf4c
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafou fou

November 08 2017

8505 1fe1 500

supersonicyouth:

Gustav Klimt

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaecrivain ecrivain

October 29 2017

dziesieciozlotowka
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianiezwyykla niezwyykla

October 20 2017

dziesieciozlotowka

daintonight: Gifs from Loving Vincent - finally coming out today!!

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viaiwantmagic iwantmagic

October 18 2017

dziesieciozlotowka
2660 2cfd 500
Anne. season 1, episode 1
Reposted frommyzone myzone viaszoszana szoszana
6636 5ceb 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viadobby dobby
dziesieciozlotowka
dziesieciozlotowka

October 17 2017

dziesieciozlotowka


Roundscape
dziesieciozlotowka

Miroir (2013), a part of the LaBokoff Project.

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viapomsa pomsa

October 13 2017

dziesieciozlotowka
4866 9a2b
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl